نظام پیشنهادات

موسسه مهدقرآن کریم باهدف توسعه نظام مدیریت مشارکتی و بهره گیری مستمر از اندیشه تمام آگاهان و علاقه مندان به پیشرفت کیفی موسسه اقدام به ایجاد درگاه دریافت نظرات و بازخورد رفتارها نموده است لذا همگان را به حضور فعال وموثر در بیان دیدگاه ها دعوت می نماییم؛این دریچه برنامه ریزی شده تابصورت دوهفتگی،در قالب یک تیم کارشناسی به تحلیل نظرات و ارائه راهکار عملیاتی در اجرای پیشنهادات ارسالی مبادرت نماید.