خیریه دانش آموزی حضرت محمد(ص)

در راستای رسالت اجتماعی موسسه درتوجه به اقشارآسیب پذیر و ارائه آموزش عملی به خانواده بزرگ مهد قرآن کریم در ایفای کلمه بر حق انفاق،خیریه دانش آموزی حضرت محمد(ص) ،نسبت به تامین نیازمندی های دانش آموزان بی بضاعت شهرستان برنامه ریزی و اقدام متناسب انجام می دهد.

صندوق خیریه دانش آموزی حضرت محمد(ص) وابسته به موسسه مهد قرآن کریم خمینی شهر در بهمن سال 1398 با هدف مشارکت خیرین ، دانش آموزان ، والدین و کارمندان موسسه در جهت وظیفه انسانی دینی کمک به همنوع بالاخص دانش آموزان کم بضاعت سطح شهرستان تاسیس گردید.

رونق این خیریه به دستان پر مهر دانش آموزان مدارس مهاد

وخانواده های ایشان و جمعی از خیرین شهرستان بوده و خواهد بود.