همایش ترنم وحی موسسه مهاد تربیتی

💥 همایش ترنم وحی مدارس مهاد

هدف از اجرای مفاهیم و رویداد..
☘ارزیابی درک مفاهیم قرآنی و توانایی تحلیل در دانش آموزان و کاربرد در زندگی امروزی
☘ارتقا مهارت های ارتباطی ،ارتباط با اعضای گروه،ارتباط با گروه های دیگر ،مشارکت و تقسیم کار

☘اشتیاق و لذت اثر انجام فعالیت گروهی
☘تلاش در جهت رسیدن به هدف،سرعت عمل و رقابت سالم

☘تلاش برای ارتقا تیم با حفظ سلامت روانی
☘تمرین کار تشکیلاتی سالم

☘ارتقا اعتقاد در محضر خدا بودن( اعتقاد به مفهوم غیب )
☘تمرین انجام وظیفه حتی در شکست ظاهری

📅 اسفند ماه۱۴۰۱

🔸موسسه مهاد مجری نظامنامه تربیتی