اردوی علمی و تفریحی آسمان نما 🌍🌞🌜

هدف : آموزش کره ها و سیارات بر مبنی آموزش علوم در پیش دبستانی
و آموزش عظمت پروردگار و نظم موجود در تمام مخلوقات و آفریدهای خداوند بر مبنای نظامنامه آموزشی و تربیتی مهاد 🌺

🗓 روز سه شنبه ۱۷ آبانماه ۱۴۰۱
✨پیش دبستانی قرآنی مهاد
✨مجری طرح نظامنامه آموزشی و تربیتی