مهمترین چالش دوره پیش دبستانی چیست؟

یكي از مهم ترین مولفه ها براي كیفیت بخشي آموزش در پیش دبستاني ها توجه به تفاوت هاي فردي كودكان است كه براي تحقق این مهم نیاز به نیروي هاي آموزش دیده و با كیفیت داریم تا بتوانند بستري مناسب براي آموزش نوآموزان فراهم كنند .
از نظر پیش دبستانی مهاد یکی از مهم ترین چالش های دوره پیش دبستاني كیفیت آموزش است که این کیفیت با حضور مربیان مجرب و دوره دیده به خوبی اتفاق می افتد .در این راستا کارگاه هایی با مشاور متخصص و متعهد برگزار می گردد که به شرح ذیل می باشد.

پیش دبستانی مهاد خمینی شهر