اجرای طرح نظامنامه تربیتی آموزشی مهاد

در راستای اجرای طرح نظامنامه تربیتی آموزشی مهاد
روز پنج شنبه 27 آذر ماه کارگاهی آموزشی با حضور جناب اقای دکتر موسوی زاده عضو هیت علمی دانشکده علوم پزشکی اصفهان و معاونت پزوهشی،تربیتی مهد قرآن کریم به همراه آقای مهندس کاظمی مدیر عامل و جمعی ازکارمندان موسسه برگزارگردید.
ایشان با هدف ضرورت ترییت و پرورش صحیح دانش آموزان و در راستای نظامنامه تربیتی به فواید خداشناسی پرداختند کهدعبارتند از آرامش ،امیدواری ،رنگ خدایی گرفتن و… .
از میان صفات خداوند با توجه به نیازسنجی،تاکید منابع دینی ،جامع صفات پروردگار،باور و اعتقاد ساز بودن ،صفت رب برگزیده شد که به معنای راندن چیزی به سوی کمال و بر طرف کردن نواقص آن به وسیله تخلیه و تحلیه می باشد، سپس به همگانی و جامع بودن این واژه در عالم خواه در انسان باشد یا در حیوان و ااینکه چه اثار فردی، اجتماعی، اقتصادی و… بر فرد و جامعه دارد،پرداختند ،در ادامه جهت شفاف سازی بیشتر موضوع با پخش کلیپ مراحل رشد گیاه از همکاران خواستند در این زمینه به تفکر و تامل بپردازند