خیریه دانش آموزی حضرت محمد(ص)

در راستای رسالت اجتماعی خیریه دانش آموزی حضرت محمد (ص) به اقشار آسیب پذیر و ایفای کلمه بر حق انفاق، نسبت به تأمین نیازمندی های دانش آموزان بی بضاعت نیازمند یاری شما عزیزان هستیم.
شماره کارت بانک مهر ایران 6063737004916050