جلسه همکاری فی ما بین جامعه قاریان و حافظان و دانشگاه فیض الاسلام

جلسه همکاری فی ما بین جامعه قاریان و حافظان و هیئت موسس دانشگاه فیض الاسلام با حضور سجاد هاشمیان مدیرجامعه قاریان وحافظان و سید علی موسوی زاده معاون آموزش و رئیس دانشگاه دکتر خانزاده و معاونت فرهنگی دانشگاه خانم دکتر سجادی و اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان دکتر شکرانی و دکتر صادقی،

دستاوردهای این جلسه معرفی گرایش های رشته علوم قرآنی دانشگاه و همکاری جامعه قاریان و حافظان برای اجرای برنامه های قرآنی و فرهنگی و آموزش به دانشجویان و اعطای مدرک قرآنی تحت عنوان سرفصل های آموزشی و… بود.