برگزاری کارگاه خداشناسی باحضور جناب آقای دکترموسوی زاده در جامعه قاریان

دراین کارگاه ابتدا به توضیح واژه رب به معنای هدایت کننده برای رسیدن به کمال هرموجود پرداخته شد.سپس به شرایط یک باغبان خوب برای پرورش گلها وگیاهان پرداخته شد.باغبان باید دارای شرایطی مثل علم وآگاهی ،دلسوزی،توانایی و….باشد تابتواند به نحوصحیح کار خود را انجام دهد اما با وجود یک باغبان خوب وایده آل بازهم همه گیاهان رشد یکسانی نخواهند داشت وبسته به شرایط وظرفیتشان دارای رشد متفاوتی می باشند .
باغبان که کاردان هم هست باز بسته به ویژگی های هربذر آبرسانی وشرایط متفاوتی برای بذرها وگیاهان مختلف انجام میدهد که رعایت آنها به نفع گیاه بوده ازنابود شدنش جلوگیری میکند.
حال اگر این گیاه ازشرایط متفاوت خود با گیاه دیگرشکایتی داشته باشد دلیل بر نقصان یا بی تفاوتی باغبان نسبت به آن گیاه نمی باشد بلکه به نفع خود آن گیاه است واز نابودی گیاه جلوگیری میکند.

درحالی که خداوند متعال بسیار فراتر از باغبان وخالق باغبان وگیاه است وشرایط متفاوت انسان ها بسته به ظرفیت وصلاحشان می باشد وخداوند هیچگاه ازبندگانش غافل نیست ورهایشان نمیکند.
هرگاه انسان رنگ خدایی به خود بگیرد ودیدش خدایی شود جز زیبایی نمیبیند ودر همه حال شاکر خالق خود می باشد ومیداند که تمام نیکی ها وخوبیهایی که به او میرسد ازجانب خداست. قانع است ودیدش به
مشکلات زندگیش تغییر میکند.